DeelMedenzeggenschapsRaad

DeelMedezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad worden diverse belangengroepen van de school
vertegenwoordigd: personeel, ouders en via dezen de leerlingen.

VierTaal heeft een MR (medezeggenschapsraad), de MR geeft advies en instemming aan de directeur-bestuurder mbt bestuursbeleid van VierTaal. De regio Den Haag van VierTaal heeft een DMR (deel medezeggenschapsraad) De DMR geeft advies en instemming aan de regiodirecteur mbt het schoolbeleid.

De belangrijkste taak van de DMR is een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen. Het gaat in de DMR om het reilen en zeilen in de regio, de scholen en de Ambulante Dienst. Het beleid van de regio vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, docenten, directie en bestuur samen.

  • Peter van Kruijssen, voorzitter (VierTaal College)
  • Jacqueline Ros (Cor Emousschool)
  • Vacature (Cor Emousschool)
  • Sietske Tavecchio (Ambulante Dienst)
  • Vacature (ouder Ambulante dienst)
  • Vacature (ouder VierTaal College)
  • Petra Boers (ouder Cor Emousschool)
  • Daniel Schiffelers (ouder Cor Emousschool)

 

Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Ouders kiezen de oudergeleding, het personeel kiest de  personeelsgeleding.

Alle onderwerpen die op school of in de organisatie van belang zijn, komen in de MR/DMR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat aan de MR/DMR doorgeven. De vergaderingen van de MR/DMR zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.